Các loại dây để thả diều (diều sáo, diều thiếu nhi, diều khí động học…) như dây cước, dây nilon, dây amiang, dây dù…