Vietnam Kites cung cấp các áo diều may luồn khung in nhiệt chất lượng cao dành cho các loại diều sáo như cánh phẳng Thủy Nguyên, cánh cong đuôi cá Thái Bình, diều Kiến Thụy, diều lai Kiến Thụy với Thái Bình và cả áo diều luôn khung dành cho diều cánh cốc nữa…